Unescos Biosfärprogram

 

Biosfärprogrammet är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett globalt perspektiv. Programmet startade i början av 1970-talet och är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där naturvetenskap och samhällsvetenskap förenas. Biosfärprogrammet skiljer sig från Unescos andra vetenskapliga program, eftersom det bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdena. Det är Unesco som utser biosfärområden efter nominering av medlemsländerna. Det finns idag (2018) 686 biosfärområden i 122 länder, vilka samarbetar i “the World Network of Biosphere Reserves”. Biosfärprogrammet leds på central nivå av en styrelse och programmet har flera underprogram och aktiviteter som rör bland annat berg, torrområden, tropiska skogar, stadslandskap, våtmarker, havets, öarnas och kustens ekosystem.

Biosfärprogrammet fyller många funktioner och uppmuntrar till utveckling av lokala lösningar på globala utmaningar. Biosfärprogrammet bidrar därför inte bara till en bättre förståelse för miljön och globala förändringar, utan också till en starkare samförvaltning då samverkan mellan aktörer på olika samhällsnivåer är en ledstjärna. Ett biosfärområde kan ses som en brobyggare som knyter samman strategiska aktörer i ett visst område. I Biosfärområden testas nya metoder och söks ny kunskap med målet att biosfärområdet ska ge exempel på hur människan kan bevara ett naturområde samtidigt som det skapas förutsättningar för att människor hållbart ska kunna leva i ett visst område, för att bidra tillbättre förståelse av biosfärens resurser.

I Sverige

De senaste åren har intresset för biosfärområden växt och det finns goda möjligheter att bilda fler biosfärområden. I Sverige finns fem biosfärområden; Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag och Östra Vätterbranterna. I Sverige finns det två områden som kandiderar till att bli biosfärområde: Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka. Biosfärområde Torneträsk drogs tillbaka av Sverige 2010 och ingår inte längre i världsnätverket för biosfärområden.