Vision och syfte

Människan är för sin överlevnad, beroende av de funktioner – ekosystemtjänster – som jordens livsuppehållande system tillhandahåller. Nuvarande trend är att människan successivt reducerar kapaciteten hos många av dessa system; framtidskapitalet eroderas. Ett biosfärområde tillför en brobyggande funktion genom att lärandeprocesser knyter samman olika aktörer på ett strategiskt sätt. Biosfärområden är områden som uppvisar goda exempel på hur nyttjande och bevarande kan gå hand i hand. Dessa områden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

VISION – Biosfärprogrammet Sverige
Samhället säkerställer basen för mänsklig välfärd genom bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande av ekosystemtjänster.

SYFTE – Biosfärprogrammet Sverige
Skapa förutsättningar för biosfärområden att fungera som modellområden för hållbar utveckling och stimulera forskning som stärker biosfärområdens roll i lärande om hållbart nyttjande av ekosystemtjänster.
Samverka och inspirera för att omsätta erfarenheter och kunskap från modellområdena.

Ekosystemtjänster
De funktioner hos ekosystemen som på något sätt gynnar människan, dvs. upprätthåller eller förbättrar människans välmående.