Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle som utsågs av Unesco 2010, har påbörjat ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling i linje med Unescos riktlinjer för biosfärområden.

Vänerskärgården med Kinnekulle har höga landskapsvärden ur både biologiskt, ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv. Inom området finns en nationalpark, ett större antal naturreservat, en mängd arter som är rödlistade eller hotade samt ett stort antal ekonomiskt betydelsefulla arter och grödor. Landskapsbilden är varierad. Stora ytor är skyddade, vilket bidrar till att värna om såväl biologisk mångfald som traditionell kunskap. Dessutom finns områden av riksintresse för friluftslivet, vilka bidrar till människors välbefinnande och hälsa. Utifrån dessa värden är det angeläget att hitta former för samverkan i syfte att såväl bevara som utveckla området i en hållbar anda. Att verka som biosfärområde ger önskade möjligheter.

www.vanerkulle.se