Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Biosfärområde Blekinge Arkipelag
Bleking Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap.

Blekinge_Arkipelag

Blekinge Arkipelag är 210 000 ha stort, varav 156 000 ha är vatten och 54 000 ha land. Blekinges kustlandskap är ett av Sverige mest tätbefolkade områden. Totalt bor ca 85 000 personer inom biosfärområdet, varav ca 4 000 på öar med eller utan fast landförbindelse. Blekinge Arkipelag utnämndes av Unesco 2011.

Landskapsvärden
Blekinge skärgård med kust är ett småbrutet och variationsrikt landskap i Östersjöns södra del. Området hyser mycket höga natur- och kulturarvsvärden, med få, om ens några motsvarigheter på andra håll i världen. Landskapet karakteriseras av en blandning av ädellövskog som möter havet och vidsträckta öppna ekhagmarker. Området tillhör ett av landets rikaste med avseende på gamla och grova träd. Dessa ålderstigna träd utgör en oumbärlig livsmiljö för många rödlistade arter av bland annat insekter och lavar, så som läderbagge och gammelekslav. Flera större åar mynnar ut i havet, bl a Mörrumsån, känd för sin rika förekomst av lax. Kusten är smyckad med ett pärlband av öar med intressanta kulturmiljöer och biologiska samt geologiska värden, både över och under havsytan. Skärgården med dess grunda vikar är en förutsättning för viktiga lek- och uppväxtområden för fisk.

Människan
Spridda i landskapet återfinns många fornlämningar, vilka vittnar om att människan länge bebott området. Traditionella näringar som fiske och jordbruk är fortfarande viktiga försörjningskällor, men turismens och friluftslivets inflytande ökar. Träbåtsbyggandet finns kvar som utbildning på folkhögskola, men bedrivs också i företagsform av några båtbyggare. Lokalbefolkningens möjligheter till åretruntboende och nyttjande av naturresurserna på ett långsiktigt hållbart sätt är en förutsättning för att det typiska blekingska skärgårds- och kustlandskapet ska finnas kvar.

Forskning och utbildning
Kusten och skärgården är viktiga för aktiv forskning och utbildning inom många områden, såsom turism, friluftsliv och marinbiologi.

www.blekingearkipelag.se