10 frågor och svar

1) Vad är ett biosfärområde?
Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbar utveckling. Ordet BIOSFÄR betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Det handlar om samspelet mellan människan och miljön.
Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning, väljer ut området i världen som uppvisar goda initiativ på hållbar utveckling. Ett biosfärområde ska tjäna som ett modellområde där insatser fokuseras på att främja biologisk mångfald, samhällsutveckling och kunskapsutveckling genom forskning och folkbildning. Lokal samverkan är grunden. Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar, just därför är varje biosfärområde unikt!

2) Vad är syftet med ett biosfärområde?
Ett biosfärområde har tre huvudsyften:
Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
Stödja demonstrationsprojekt, forskning och kunskapsutveckling.
I biosfärområdet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften praktiskt i området, tillsammans med berörda intressenter.

3) Finns det biosfärområden på fler ställen?
I världen finns det 686 biosfärområden i 122 olika länder (2018). Närmare 300 av dessa finns i Europa och Nordamerika. I Sverige finns fem biosfärområden – Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna.

4) Är det långsiktigt?
Arbetet i ett biosfärområde är långsiktigt. Det är en fortlöpande process som samordnas av ett biosfärkontor. Biosfärområdets syften måste få mogna fram för att bli en naturlig del av lokala verksamheter, så som näringsliv, kommunernas arbete och hos lokalbefolkningen, så att goda samarbetsformer kan utvecklas.

5) Får det bo människor i ett biosfärområde?
Enligt Unescos kriterier för biosfärområden måste det bo människor i ett biosfärområde. Kriteriet “långsiktigt hållbar samhällsutveckling” bygger på lokalt engagemang och lokal förankring, därför är människorna centrala i ett biosfärområde.

6) Hur finansieras ett biosfärområde?
Biosfärområdets verksamhet är ofta projektinriktat och därför finns olika finansieringsformer för särskilda insatser i området. I Sverige får biosfärkandidater och biosfärområden verksamhetsbidrag från Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och kommuner.

7) Vad får jag för fördelar av att ett biosfärområde bildas?
Människor som är aktiva i ett biosfärområde gynnas på olika sätt. Det beror helt enkelt på vad de har för yrkesroll, intressen och fritidssysslor. Fördelarna med ett biosfärområde visar sig därför på olika sätt. Även samhället som helhet gynnas av biosfärområden då insatser riktas mot hållbar samhällsutveckling. Att vara ett biosfärområde är också ett sätt att marknadsföra sig. I Europa betraktas biosfärområden som mycket attraktiva områden, både att bo i och att besöka. En speciell besöksnäring har därför utvecklats i bland annat Österrike och Tyskland.
Ett biosfärområde kan innebära ökade möjligheter att få medel för forskning, demonstrationsprojekt och miljöövervakning. Detta beror på uppdraget att vara ett modellområde som testar nya strategier för hållbar samhällsutveckling utifrån lokala förutsättningar.

8) Innebär ett biosfärområde inskränkningar i äganderätt, nyttjanderätt och brukanderätt?
Ett biosfärområde innebär i sig inga nya restriktioner. Alla eventuella begränsningar ska vara lokala initiativ och bygga på frivilliga överenskommelser mellan t ex markägare och myndighet. Befintliga restriktioner, så som regler i naturreservat och nationalparker, gäller fortfarande. Ett biosfärområde innebär inget ytterligare lagskydd. Ett biosfärområde medför heller inte några inskränkningar i allemansrätten. Tvärtom kan man arbeta för att öka tillgängligheten till naturen.

9) Vad gör ett område lämpligt som biosfärområde?
Biosfärområden i världen kännetecknas av att de har väldigt höga landskapsvärden, både kulturhistoriska och biologiska. Dessa värden värnas samtidigt som de nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. I biosfärområden gäller det att ta tillvara på landskapets värden som är potentiella tillgångar för lokalbefolkningen och samhället. Då ett område uppvisar goda exempel, där nyttjande och bevarande är förenade, kan det bli ett biosfärområde.

10) Hur blir man ett biosfärområde?
Biosfärområden nomineras av nationella regeringar och skall vara förankrade på regional och lokal nivå. Därefter kan Unescos globala styrelse för Biosfärprogrammet ge området officiell status som biosfärområde om det uppfyller kraven.